Ann + BradIvana + Phil = L o V EKevin + JoyeLeah + Jordan = L o V ENicole + Scott = L o V ESamantha + Evan = L o V ETiffany + Alan